Lukáš Řezníček

Sportovní 588, 289 24 Milovice – Mladá

Tel: +420 728 186 691

IČO: 01921291

Email: info@firemnturnaje.cz

www.firemniturnaje.cz

 

Všeobecné obchodní podmínky

Sportovní turnaje a další akce firem

 

 1. Obecná ustanovení

1.1.  Lukáš Řezníček, IČO: 01921291, s místem podnikání Sportovní 588, 289 24 Milovice – Mladá (dále jen „Organizátor“), organizuje ve sportovním areálu Milten, Sportovní 588, 289 24 Milovice, sportovní turnaje a akce pro právnické / podnikající fyzické osoby (dále jen „Účastník“ nebo „Účastníci“), kterých se účastní jejich zaměstnanci a další spolupracovníci.

1.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování sportovních turnajů a akcí (dále jen společně „turnaje“) uzavíranou mezi Organizátorem jako poskytovatelem a Účastníkem jako objednatelem.

 

 

 1. Popis služby

2.1. Webová stránka Organizátora umístěná na internetové adrese www.firemniturnaje.cz  obsahuje bližší informace o sportovních turnajích zajišťovaných Organizátorem (dále jen „turnaje“). Nabídka turnajů zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce Organizátora.

2.2. Účastník bere na vědomí, že charakteristiky jednotlivých turnajů se mohou i po uzavření smluvního vztahu měnit (může dojít ke změnám programu turnaje, změnám ve složení týmů, změnám místa konání, přesunutí či zrušení turnaje nebo jeho části). O změnách charakteristik turnaje bude Organizátor Účastníka v dostatečném předstihu informovat.

2.3. Turnaje jsou organizovány a vedeny zkušenými organizátory. Organizátor je oprávněn zajišťovat turnaje prostřednictvím třetích osob, za které odpovídá, jako by turnaje prováděl sám.

 

 

 1. Uzavření smlouvy

3.1. Smlouva se uzavírá na základě návrhu na uzavření Smlouvy – závazné objednávky – učiněné ze strany Objednatele po dohodě a ve spolupráci s Organizátorem. Objednávka určitého turnaje musí obsahovat identifikační údaje Objednatele a musí z ní být zřejmý počet Účastníků, ke kterému turnaji se vztahuje, jaká je požadovaná výstroj, v jakém termínu je turnaj objednáván, případně další skutečnosti dohodnuté smluvními stranami.

3.2. Smluvní vztah mezi Organizátorem a Účastníkem vzniká potvrzením objednávky Organizátorem (písemně, e-mailem) a Organizátor se zavazuje poskytnout služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a Účastník souhlasí s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat.

 1. Místo a termíny turnajů

4.1. Místo: Milten Sport Center Milovice

Sportovní 588, 289 24 Milovice

4.2. Termín: dle předem v objednávce dohodnutého a schváleného termínu.

 

 1. Ceny turnajů

5.1. Účastník se zavazuje za realizaci sportovního turnaje uhradit Organizátorovi cenu ve výši uvedené v potvrzené objednávce. Cena zahrnuje, není-li dohodnuto jinak:

 • pronájem sportovišť,
 • organizaci turnaje,
 • ceny pro vítězné týmy / hráče,
 • pořízení fotodokumentace,
 • oběd pro hráče.

5.2. Cena je splatná předem (pokud není smluvními stranami dohodnuta fakturace až po uskutečnění turnaje) na základě faktury Organizátora, a to do čtrnácti (14) dnů od jejího doručení Účastníkovi, nejpozději však vždy do čtrnácti (14) dnů před plánovaným započetím turnaje. V případě, že je faktura Organizátorem vystavena méně než čtrnáct (14) dnů před plánovaným započetím turnaje, je splatná dnem následujícím po jejím doručení Organizátorovi. Faktura bude Organizátorem vystavena v listinné nebo elektronické podobě.

5.2. Všechny platby jsou splatné bezhotovostně na účet Organizátora uvedený na faktuře, nebo v hotovosti minimálně 14 kalendářních dní před začátkem turnaje, není-li dohodnuto jinak.

5.3. Organizátor není plátcem DPH.

5.4. Ohledně všech prováděných plateb doručí poskytovatel objednateli daňový doklad.

5.5. Závazek Účastníka uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Organizátora.

5.6. V případě prodlení Účastníka s placením peněžitých pohledávek vzniká Organizátorovi nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

 1. Práva a povinnosti Organizátora

6.1. Organizátor neuzavírá pro účastníky úrazové pojištění. Každý hráč, který nastoupí v turnaji, se ho účastní na vlastní nebezpečí. Hráči plně odpovídají za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat turnaj.

6.2. Minimální počet účastníků: Kapacita turnaje je omezena dle vybrané akce nebo turnaje individuálně.

6.3. Organizátor je oprávněn pořizovat fotodokumentaci a multimediální záznamy z turnajů za účelem propagace. Organizátor je dále oprávněn používat obchodní firmu/název/jméno/logo účastníků pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

6.4. Organizátor má právo nepřijmout do turnaje účastníka se zdravotním omezením (po zhodnocení rizik a vhodnosti turnaje ve vztahu k danému omezení).

6.5. Organizátor je oprávněn vyloučit některého z účastníků turnaje pro opakované nerespektování pokynů instruktora či nedodržování provozního řádu areálu bez nároku na vrácení peněz za turnaj.

6.6. Organizátor neodpovídá za škodu vzniklou Účastníkovi, kterou nezavinil Organizátor či jeho zástupci. Organizátor neodpovídá za případná zranění účastníků během turnaje v případně řádného zajištění dohledu a splnění dalších svých povinností.

 

 1. Práva a povinnosti Účastníka

7.1. Jednotliví účastníci, kteří se zúčastní programu, musí být poučeni a respektovat tyto zásady bezpečnosti a chování:

 1. Po celou dobu turnaje se budou řídit pokyny organizátorů.
 1. Budou dodržovat provozní řád jednotlivých sportovišť.
 1. Po celou dobu turnaje se budou chovat v duchu zásady fair-play, nebudou riskovat a přeceňovat své síly.
 1. Neomezí ani neohrozí ostatní účastníky při jakékoli činnosti.
 1. Po dobu turnaje nebudou pít alkoholické nápoje a nebudou užívat omamné látky.
 1. Budou dodržovat pravidla slušného chování a respektovat provozní řád sportovního centra.

7.2. Účastník má právo na řádné a včasné poskytnutí sjednaných služeb.

7.3. Účastník má právo reklamovat případné vady poskytnutých služeb při jejich zjištění ihned, nejpozději do ukončení turnaje nebo akce, jinak jeho právo reklamovat zaniká.

7.4. Účastník má právo být seznámen s případnými změnami programu turnaje, rozsahu služeb a ceny.

7.5. Klient má právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením v souladu s podmínkami v č. 9. těchto VOP.

7.6. Účastník má právo na ochranu osobních dat a informací, které jsou uvedené v objednávce, před nepovolanými osobami v souladu s platnými zákony.

7.7. Účastník je povinen oznámit Organizátorovi zdravotní omezení nebo nemoci osob (např. cukrovka, epilepsie atd.), které se zúčastní turnaje. Za škody způsobené zatajením této skutečnosti nepřejímá Organizátor žádnou odpovědnost.

7.8. Účastníci jsou povinni zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit či poškodit zdraví a majetek ostatních účastníků, dodavatelů služeb nebo Organizátora, či je jinak omezovalo.

7.9. Účastník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil Účastník na vybavení nebo zařízení, kde čerpá služby zajištěné dle smlouvy.

 

 1. Změny a zrušení sjednaných služeb

8.1. Organizátor má právo zrušit turnaj, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu účastníků, kterým je podmíněna realizace turnaje. Dále může Organizátor zrušit turnaj v důsledku neodvratitelné události, např. nepříznivé klimatické nebo povětrnostní podmínky. O zrušení nebo přerušení turnaje rozhoduje Organizátor.

8.2. Organizátor má právo turnaj uskutečnit za každého počasí.

8.3. Je-li Organizátor nucen z objektivních důvodů před zahájením turnaje změnit podmínky smlouvy, může Účastníkovi navrhnout změnu smlouvy, anebo turnaj zrušit. Příslušný návrh změny či zrušení turnaje oznámí Organizátor klientovi bez zbytečného odkladu.

8.4. Veškeré změny oznamuje Účastník Organizátorovi telefonicky a potvrzuje následně e-mailem.

 

 1. Zrušení účasti, storno podmínky

9.1. I v případě, že Smlouva nabude účinnosti, může Účastník od Smlouvy odstoupit, a to elektronickou poštou na adresu Organizátora info@firemniturnaje.cz V případě, že k odstoupení od Smlouvy stanoveným způsobem dojde nejméně patnáct (15) dnů před plánovaným začátkem turnaje, nevzniká Organizátorovi právo na odměnu. V případě, že k odstoupení od Smlouvy stanoveným způsobem dojde méně než čtrnáct (14) kalendářních dnů před plánovaným začátkem turnaje, vzniká Organizátorovi právo na 100 % jeho odměny dle Smlouvy. Právo Organizátora na náhradu škody tímto není dotčeno.

9.2. Odstoupení od Smlouvy po uplynutí lhůty stanovené v čl. 9.1. není přípustné a Organizátorovi náleží odměna dle Smlouvy v plném rozsahu. Organizátor musí mít vyhrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci turnaje.

9.3. V případě neúčasti Účastníka na turnaji nebude Účastníkovi poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Organizátor musí mít vyhrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci turnaje.

9.4. Organizátor může od Smlouvy kdykoliv i částečně odstoupit, zejména pokud se turnaj nekoná, a to odstoupením zaslaným elektronickou poštou na adresu Účastníka. V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy podle předchozí věty, vrátí Organizátor Účastníkovi uhrazenou odměnu nebo její poměrnou část.

9.5. Organizátor může od Smlouvy kdykoliv odstoupit také v případě, že Účastník poruší povinnost vyplývající ze Smlouvy či poruší obecně závazné právní předpisy. V takovém případě nevzniká Účastníkovi nárok na vrácení uhrazené odměny.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1. Zaplacením příslušné částky za turnaj nebo učinění závazné objednávky Účastník potvrzuje, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

10.2. Účastník dává Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů předaných při registraci za účelem jeho řádné identifikace. Účastník tento souhlas uděluje na dobu neurčitou a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu. Organizátor se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Organizátor bude předané osobní údaje využívat výlučně za účelem poskytování služeb Účastníkovi.

10.3. Právní vztahy a vzájemná práva a povinnosti Organizátora a Účastníka, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí obecně závaznými právními předpisy. Odchylná ustanovení uvedená v objednávce mají přednost před těmito VOP.

10.4. Platnost těchto obchodních podmínek je od 1. 11. 2016. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v těchto VOP.